فیلم/ سخنرانی حسن عباسی در نخستین روز جشنواره مقاومت