سلامتی نیمی از مردم جهان در معرض خطر/ رژیم‌های غذایی ناسالم علت اصلی

رژیم‌های غذایی ناسالم سلامتی نیمی از مردم جهان را تهدید می‌کند.