برکناری اعضای هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان تکذیب شد

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با رد برکناری خود و اعضای هیات مدیره گفت: هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان به فعالیت خود ادامه می دهد و خبربرکناری من شیطنت مطبوعاتی و سیاسی است.