دولت اردن استعفا کرد

رسانه‌های اردنی گزارش داده‌اند که نخست وزیر این کشور و اعضای دولت استعفای خود را به پادشاه اردن تقدیم کرده‌اند.