سقوط سرباز از بام موزه ملی ایران / اورژانس پس از ۳ دقیقه به محل حادثه رسید