گزارش:/ نیمار، شاداب تر و گلزن تر در غیاب مسی

نگاهی به آمار نیمار در روزهایی که مسی در زمین حضور ندارد نشان می دهد که فوق ستاره برزیلی بدون مسی عملکرد بهتری از خود نشان می دهد.