نگرانی از کیفیت خلبانان ایرانی جایگزین نگرانی از کیفیت هواپیماها خواهد شد؟

شایعه لو رفتن سوالات آزمون بالاترین گواهینامه خلبانی، در حقیقت افشای این سوالات و فروش آن بوده است، نه درز اطلاعات و سوالات. به این معنی که یکی از مدیران سازمان هواپیمایی کشوری سوالات این آزمون را طی یک تبانی به فردی فروخته و موجبات صوری شدن آزمون را فراهم آورده است.