نظرسنجی: رقابت شانه به شانۀ کلینتون و ترامپ در آستانۀ مناظره

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که کلینتون و ترامپ در آستانۀ نخستین مناظرۀ انتخاباتی رو در روی خود، رقابتی شانه به شانه دارند.