نظرسنجی: رقابت شانه به شانۀ کلینتون و ترامپ در آستانۀ مناظره