۳۹ تیم اجرایی پیش بیمارستانی و۱۱ بیمارستان درگیر مانور بودند/انتقال ۵۹ مصدوم به بیمارستانها در این سناریو