سرطان زا بودن تنباکوهای معطر

آزمایش ها نشان داده که در تنباکوهای معطر، بنزن، مواد شیمیایی، مواد روانگردان، حلال های آروماتیک وجود دارد.۱۸:۱۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر