دولت اردن استعفا داد

شبکه خبری الجزیره از استعفای دولت اردن با ریاست “هانی الملقی” خبر داد.