مرگ اسیر فلسطینی به دلیل بی‌توجهی اسرائیل

یک اسیر فلسطینی به دلیل بی‌توجهی اسرائیل در زندان جان باخت.