لایحه الحاق ایران به "کنوانسیون تمپره" در جلسه کمیسیون صنایع تصویب شد