افزایش آمار بازگشت داوطلبانه پناهجویان به کشورهایشان

سازمان بین‌المللی مهاجرت از افزایش آمار بازگشت داوطلبانه پناهجویان به کشورهایشان خبر داد.