بررسی طرح مبارزه با جرایم اقتصادی در کمیسیون قضایی مجلس

رئیس کمیسون قضایی مجلس گفت: کلیات طرح مبارزه با طرح جرایم اقتصادی در جلسه امروز کمیسیون قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.