حمایت اندک شرکت‌های اروپایی از مذاکرات جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا

شرکت‌های اروپایی، موافق موضع انگلیس در مذاکرات جدایی این کشور از اتحادیه اروپا نیستند.