حمایت اندک شرکت‌های اروپایی از مذاکرات جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا