نوجوانان ایرانی پنج شنبه در نیمه نهایی

دیدار تیم ملی نوجوانان در مرحله نیمه نهایی قهرمانی آسیا روز پنج شنبه برگزار می شود.