طرح تفحص از ستاد قاچاق کالا و ارز در کمیسیون اقتصادی مجلس رد شد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه امروز این کمیسیون طرح تحقیق و تفحص از ستاد قاچاق کالا و ارز با تفاوت یک رای رد شد.