خشم اسرائیل از انتشار ویدیوی ضد صهیونیستی در نروژ

اسرائیل به دلیل انتشار ویدیویی ضد صهیونیستی از سوی سینمای نروژ، به شدت خشمگین شده است.