معرفی داوران و کمک داوران بین‌المللی ایران در سال ۲۰۱۷

بعدازظهر امروز اعضای کمیته داوران جلسه ای را درخصوص معرفی داوران و کمک داوران بین المللی با دبیرکل فدراسیون برگزار کردند.