فوجی فیلم هنوز برنامه ای برای ورود به بازار فول فریم ها ندارد