صدرنشینی تهرانی‌ها در تعداد خط همراه

مردم استان تهران بیشترین خط تلفن همراه در کشور دارا هستند