مرگ ۷ آمریکایی که دیگر از فضای ساختگی خود برنگشتند!