در آستانه ورود به کما؛ توییتر می خواهد یاهوی بعدی باشد؟