نیروی زمینی سپاه ۵ برابر نیروی زمینی آمریکاست/ حزب الله لبنان قدرت فائقه منطقه است

وزیر سپاه در زمان دفاع مقدس گفت: نیروهای هوایی و دریایی خوب است اما آن نیرویی که جنگ را به پایان می رساند، نیروی زمینی است. نیروی زمینی سپاه پاسداران شاید ۵برابر نیروی زمینی آمریکا است.