سیاوشی و ذوالقدر از طرف کمیسیون فرهنگی به ریو اعزام شدند/ بقیه برای تفریح رفتند

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر این که ذوالقدر و سیاوشی از سوی این کمیسیون مأموریت سفر به ریو داشتند، گفت: البته سایر نمایندگان حضوریافته در ریو به جز تفریح کار دیگری انجام ندادند.