سیاوشی و ذوالقدر از طرف کمیسیون فرهنگی به ریو اعزام شدند/ بقیه برای تفریح رفتند