پیروزی میندالن در حضور مکانی مقابل صدرنشین

تیم میندالن در هفته بیست و ششم لیگ دسته دوم نروژ مقابل صدرنشین به پیروزی رسید.