برای توجیه ناکارآمدی اقتصادی، آمارسازی می‌کنند/ مردم شعور دارند؛ حق دارند باور نکنند