ماجرای نماز وحدت در لشکر ۹۲ زرهی خوزستان

استاندار خوزستان در دوران جنگ تحمیلی بخشی از خاطرات اوایل جنگ خود را بازگو کرد.