آیا نخست وزیر اردن در ترور حتر دست دارد؟ (ویدیو)

یکی از خویشاوندان ناهض حتر، نویسندۀ معروف اردنی، نخست وزیر اردن را به دست داشتن در ترور و قتل این نویسنده متهم کرد….