امضای قرارداد ۳۲۰ میلیون یورویی همکاری پتروشیمی ایران و ژاپن