آمریکایی ها گیتس را دومین فرد شایسته برای ریاست جمهوری این کشور می دانند