اگر جنگ ۲۰ سال هم می‌شد، می‌ایستادیم؛ بنی صدر میگفت گلوله کم شلیک کنید گران است!