۱۰۰ درصد آماده پاسخگویی به تهدیدات احتمالی دشمن هستیم