گرت بیل مورد حمله باندهای مواد مخدر قرار گرفت

بعد از بروز چند آتش سوزی در برابر منزل نامزد گرت بیل، پلیس مسلح اسپانیا در برابر خانه وی مستقر شدند.