اختصاص ۳ هزار میلیارد ریال اعتبار به کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۵

با تصویب هیئت دولت، مبلغ سه هزار میلیارد ریال اعتبار به کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۵ اختصاص یافت.۲۱:۰۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر