ترامپ «رئیسعلی» و «مهدوی» را بشناسد سلام نظامی می‌دهد