قهوه خانه حاج علی درویش، کوچکترین قهوه خانه دنیا ثبت ملی شد