اکسیژن جو زمین در حال کاهش است؛ محققین هنوز دلیل این وضعیت را نمی دانند