گروکشی آمریکا و ترکیه/ گولن در برابر ضراب!

رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی از انگیزه های ویژه آمریکا برای مرتبط ساختن وی و همسرش با پرونده «رضا ضراب» تاجر ترکیه ای طلا خبر داد.