بشار جعفری: پیام نشست امروز ادامه حمایت از تروریست ها بود