مصدومیت ۷ دانش آموز بر اثر واژگونی وانت سرویس مدرسه!

واژگونی وانت پیکانی که نقش سرویس مدرسه را ایفا می کرد هفت دانش آموز مرودشتی را راهی بیمارستان کرد.