مصدومیت ۷ دانش آموز بر اثر واژگونی وانت سرویس مدرسه!