ترور نویسندۀ اردنی منتشرکنندۀ کاریکاتور «خدای داعشی‎ها»

نویسندۀ اردنی منتشرکنندۀ کاریکاتور «خدای داعشی‎ها» ترور شد.