این دو نفر از ایران را بشناس/ اگر داستان این دو را بخوانی، عذرخواهی می‌کنی