تولید یک هندوانه ۱۰ کیلویی ۲٫۵ میلیون تومان آب می‌خورد