روسیه: بازگشت صلح به سوریه اکنون ناممکن شده است

نمایندۀ دائم روسیه ددر سازمان ملل برقراری صلح و امنیت در سوریه را دور از دسترس خواند….